Chương trình Giáo dục mầm non được ban hành là chương trình khung, có kế thừa những ưu việt của các chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ trước đây, được phát triển trên các quan ...